Missie

Het Franciscaans Jongerenwerk is een activiteit van de minderbroeders franciscanen in Nederland.

Franciscanen laten zich inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals Franciscus dat heeft gedaan. In alle eenvoud willen zij een bijdrage leveren aan de opbouw van het Rijk van God. Franciscanen delen meestal hun leven met elkaar in plaatselijke gemeenschappen. Broederschap en gebed zijn de pijlers van hun bestaan. In hun werk voor kerk en samenleving en binnen de orde kiezen ze steeds de zijde van de kansarmen. Ze bieden hulp aan mensen in nood, komen op voor gerechtigheid en vrede en eerbiedigen de schepping.

 

Ons In deze missie verwoorden we waar het Franciscaans Jongerenwerk (FJW) voor wil staan en vanuit welke visie we opereren.  In het Franciscaans Jongerenwerk richten we ons op de ontmoeting met jongeren[1]: katholiek, protestant, zoekend. Wij willen dienstbaar zijn aan hen in hun persoonsgroei en geloofsvorming.

Wij presenteren ons naar hen in woord en daad als de christenen die wij zijn, en delen in onze taal en in ons handelen onze franciscaanse inspiratie met hen. Een van de pijlers van onze spiritualiteit is een open en respectvolle houding voor ieder. Dat helpt ons een luisterende houding aan te nemen en met hen op te lopen (vergezelbenadering[2]), opdat de jongeren zich vrij voelen hun eigen gedachten en ervaringen met ons te delen en in gesprek met ons hun religieuze overtuiging verder te vormen. Het luisteren weerhoudt ons er niet van uit te dragen wat ons be-ziel-t: een evangelisch leven, naar het voorbeeld van Franciscus en Clara, en in de voetsporen van Christus.

Het FJW draagt naar inhoud een franciscaans christelijk karakter. Richtinggevend daarbij zijn voor ons de Bijbel en de franciscaanse bronnen (geschriften van Franciscus, Clara en andere franciscaanse geschriften).

[1] In de paragraaf over de Visie wordt het begrip ‘jongeren’ nader uitgewerkt.

[2] In de vergezelbenadering wordt nadruk gelegd wordt op een goede relatie tussen volwassene en kind, tiener en jongere. In de vergezelbenadering kan kennis van het geloof en de kerkelijke traditie nooit bemiddeld worden zonder dat dit in relatie gebeurt. Ingezet wordt bij de vragen van de jongere zelf. Antwoorden worden gezocht door de jongeren te helpen om de juiste vragen te stellen. Daarbij spelen hun eigen achtergrond en ervaringen ten aanzien van het geloof en de kerkelijke traditie een belangrijke rol. Zonder een wederzijdse relatie kan het niet.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.